ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އޮޑިދޯނި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލިފުނިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

މިރަށު އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް އެދި ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ މިއަދުން ފެށިގެން 16 ޑިސެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިލިންކް https://forms.gle/PEpKAmRHv2q4iTUK7 މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
އޮޑިދޯނި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލިފުނިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން އޮޑިދޯނި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލިފުނިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 12:29 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.