ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލިފުނިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުން

މިރަށު އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް އެދި ނަން ނޯޓު ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މިއަދުން ފެށިގެން 02 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިލިންކް https://forms.gle/PEpKAmRHv2q4iTUK7 މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލިފުނިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުން އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލިފުނިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:53 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.