ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

"ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2021" ކުރިޔަށް ދާއިރު ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މިކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2021" 20 ޑިސެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިމުބާރާތަށް ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިމުބާރާތަށް ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއަދުން ފެށިގެން 16 ޑިސެމްބަރ 2021 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


"ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2021" ކުރިޔަށް ދާއިރު ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން "ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2021" ކުރިޔަށް ދާއިރު ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:22 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.