ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލުންދޭ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް އާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެމް.އޯ.ޔޫ އެއް ހަދާ ސޮއިކުރުމަށް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 16 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- އާއިލީޒިންމާގައި
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:55 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.