ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، މިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރަށު ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ހިލަތޮށި ކައިރިން ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ރަށުގެ މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ، މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 11:31 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.