ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއިގުޅޭ

34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި، 14 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 12 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 12 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން މިއިދާރާއަށް ގުޅުއްވާ ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިމުބާރާތުގައި ނަން ނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.


Powered by Blogger.