ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުން ވެލި ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ވެލި ދޫކުރުން

މިރަށު އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވާ ވެލިތަކުން ވެލި ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ މިއަދުން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ މިދަންނަވާ ގަޑިތަކަށް ހުޅުވާލެވި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވެލި ދޫކުރަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވެލި ގެންދިއުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެދޭ 5 ފަރާތަކަށް، ކޮންމެ ގޯއްޗަކަށް 150 ޑަބިޔާގެ މަގުންނެވެ. އަދި ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދޭތާ 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެލި ނަގާ ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި ނަގާވެލި ގިނަވެގެން 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ.

ވީމާ، ވެލި ނަގަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ އިބްރާހިމް ފަހީމް (ފޯނު ނަންބަރު 9100652) އާއި ގުޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީމެވެ.


އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުން ވެލި ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ވެލި ދޫކުރުން އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުން ވެލި ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ވެލި ދޫކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:24 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.