ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި ފެށޭ އަހަރުވެސް މިރަށުން މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 2020 އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި ފެށޭ އަހަރުވެސް ދަނޑު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާނީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ބަލައިގެނެވެ.

ވީމާ، މި ފެށޭ އަހަރު ދަނޑުހެއްދުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދަނޑުބިމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 13 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިފޯމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އޮންލައިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް https://www.fainucouncil.gov.mv/p/dhandubimahedheyform.html އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:25 AM Rating: 5

1 comment:

  1. The casino with roulette machines | Vannienailor4166 Blog
    Casino roulette game is one of goyangfc.com the most popular bsjeon casino games in Malaysia. It offers casino-roll.com the latest games with the best odds, with big payouts 토토사이트 and https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ easy

    ReplyDelete

Powered by Blogger.