ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއި ގުޅޭ

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެހިފައިވާ އަދި ތަޖުވީދުމަގުން ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރުވެސް މިކައުންސިލުން ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރާއިންނާއި މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް www.fainucouncil.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.


ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއި ގުޅޭ ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:02 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.