ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މިކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދަނީ މިހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅެވެ.

އެހެންކަމުން، މިމުބާރާތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6580072 ނުވަތަ 7661632 އާއި ގުޅުއްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ.


ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:42 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.