ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

އެންމެފަހުން މިރަށު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ޢިމާރާތުގެ ދެކުނުން ދޫކުރެވުނު 23 ގޯއްޗާއި، ގޯތިތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 01 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ. މިސަރަޙައްދު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ކުރެހުން ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:54 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.