ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން

މިރަށުން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2018/43 ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްޝީޓާއި، ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމު ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިލިސްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 27 އޯގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13.00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެމެދުގައި ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން އޮންނާނެ ތާރީޚް ފަހުން އެންގޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:23 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.