ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

މިކައުންސިލުން ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 30 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި މިރަށު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ދެޖިންސްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. މިޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ގައިދުރުކަން އިސްކުރެއްވުމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

1. 2020 ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ މަސައްކަތު ތާވަލް ހިއްސާކުރުން

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:34 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.