ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭ

މިރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ގެންގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން އެތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 23 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.


މިރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭ މިރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:21 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.