ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބަނދަރުމަތީ ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް އެންގުން

އެކި ފަރާތްތަކުން މިރަށު ބަނދަރުގައި އެކިކަހަލަ މުދާ ނުގެންގޮސް ބަހައްޓާފައި ހުންނަކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ބަނދަރު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންނަނީ ދަތިވަމުންނެވެ.

ވީމާ، ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ތަކެތި، 12 އޭޕްރިލް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން، އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން ނަގާ ނިންމުމަށް ދަންނަމެވެ. އަދި ބަނދަރަކީ ރީތި ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވޭނީ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެވެސް އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކަމަށްވާތީ، ބަނދަރުގައި ގިނަ ދުވަސްވަންދެން އެކިކަހަލަ ތަކެތި ނުބެހެއްޓުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.


ބަނދަރުމަތީ ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް އެންގުން ބަނދަރުމަތީ ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް އެންގުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:11 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.