ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރުން

މިކައުންސިލުން ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް 22 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ބައްދަލުވުން ފަސް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި މިރަށު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ދެޖިންސްގެ ވާހާގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. މިޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން
2. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން
މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:50 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.