ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން

މިރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލު" ގެ ދަށުން، ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން މިއިދާރާގައި ޓީމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 29 ޖަނަވަރީ 2020 ގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ޓީމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރާއިންނާއި މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް www.fainucouncil.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ


ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.