ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވުުނު އޮޑިޝަންގެ މާރކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން

އަތޮޅު ޤްރުޢާން މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް 6 އޮކުޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު އޮޑިޝަންގެ މާކްސް ޝީޓް މިޢުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.


އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވުުނު އޮޑިޝަންގެ މާރކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވުުނު އޮޑިޝަންގެ މާރކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:33 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.