ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިންޖީނުގެ އަޅާ ބިމުގައި އަމިއްލަ މީހެއްގެ ތަކެތި ހުރިނަމަ އެތަކެތި ނެގުމަށް އެންގުން

މިރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތެރޭގައި އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެއްވެސް އެއްޗެއްވާނަމަ މިއަދު 28 އޮކުޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި ނަގާ ނިންމުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގާ ހުންނަ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެތަކެތި ނަގާތަން ސާފުކުރެވޭނެކަމަށާއި، އެތަކެތި ނަގާ ނެގުމުގައި ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ މިކައުންސިލުން ނުއުފުލާނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.


އިންޖީނުގެ އަޅާ ބިމުގައި އަމިއްލަ މީހެއްގެ ތަކެތި ހުރިނަމަ އެތަކެތި ނެގުމަށް އެންގުން އިންޖީނުގެ އަޅާ ބިމުގައި އަމިއްލަ މީހެއްގެ ތަކެތި ހުރިނަމަ އެތަކެތި ނެގުމަށް އެންގުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:49 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.