ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރުއްގަހާއިބެހޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ޤާނޫނު ނަމްބަރ 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 152 ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މިރަށުގެ ރުއްގަހާއިބެހޭ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން އުފައްދާ ކޮމެޓީގައި ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 2 ބޭފުޅަކު ހިމަނަން ބޭނުންވެއެވެ. މިގޮތުން ހިމަނާ 2 ބޭފުޅުންނަކީ ޝަރުއީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ، ކުރައްވާފައި ނުވަތަ މިފަދަ ކަންކަންމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އައްޔަން ކުރެވޭ ބޭފުޅުން ކޮމެޓީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ނެތި ރަށުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެއްވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް އެދިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރ އެނގޭނެގޮތަށް ސިޓީއަކުން 13 ޖޫން 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެންގެވުން އެދެމެވެ.


ރުއްގަހާއިބެހޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރުއްގަހާއިބެހޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:19 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.