ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ

މިރަށުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ދިގު 150 ފޫޓް، ފުޅާ 100 ފޫޓްގެ ބިމެއްވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. މިބިން އޮންނާނީ އުރީދޫ އެންޓަނާގެ އިރުމަތިން ބޯޅަ ދަނޑާއި ދެމެދުގައެވެ. މިބިން އެނގޭނެ ކުރެހުން މިއިޢުލާނާއިއެކު މިވަނީއެވެ.

ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގައި ވާނީ ދަވާދުން ފާހަގަ ޖަހާފައެވެ.

ވީމާ، އެބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ 07 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުމުން އެމަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވާނަމަ 7994253، 9636619 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:45 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.