ޞަފްޙާތައް

ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 2:05 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.