ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާއި ގުޅޭ

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 25 މާރޗް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި މިކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިތާރީޚްގެ ފަހުން ކާޑު ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކާޑު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ނުލިބުން އެކަށީގެންވާކަމަށް އައިޑީކާޑް ޑިޕާޓްމަންޓުންވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްދިނުމަށް، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 25 މާރޗް 2019 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން އައިޑީކާޑް ހެއްދުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.


ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާއި ގުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:47 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.