ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން

މިއަހަރު ދަނޑު ހެއްދުމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ދަނޑު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމު ކުރީމެވެ. މިއަހަރު ޢަމަލުކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވާއުޞޫލުގައިވާގޮތުގެމަތިން ދަނޑުބިންލިބޭނީ 70 ޕޮއިންޓުންފެށިގެންމަތިލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވީމާ، މިލިސްޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 10 ފެބުރުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13.00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ދަނޑު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެމެދުގައި ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން އޮންނާނެ ތާރީޚް ފަހުން އަންގާނޭވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:42 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.