ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދެވަނައަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން

ދަނޑުބިމަށް އެދުމަށް މިއަހަރު ހުޅުވާލެވުނު 2 ވަނަ ފުރުޞަތުގައި ދަނޑުބިމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެކަމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާ، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިގެން ދަނޑު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިލިސްޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 17 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ދަނޑުލިބޭ ފަރާތްތައް:
1. ޝަހުޒީނާ ޢަލީ / ވައިލެޓްމާގެ ރ. ފައިނު
2. މުޙައްމަދު ރަޝީދު / ބީޗްވިލާ ރ. ފައިނު
3. އަޙުމަދު ރިޝްފާން / މީނާޒް ރ. ފައިނު


ދެވަނައަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން ދެވަނައަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:58 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.