ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 24 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި ފައިނު ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން
2. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ދެޖިންސްގެ ވާހާގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:04 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.