ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


ރ. ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ކާވްސް ފިޓްނަސް އެންޑް ބިއުޓީއާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ރަށުގައިހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ.


މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން އެރުވުން އޮތެވެ. އެގޮތުން، ޖުމުލަ 55 ބައިވެރިޔަކުވަނީ މިޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، 6 ބައިވެރިޔަކުވަނީ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ، ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރުގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ނަދީމާ ޢަލިމަނިކެވެ.


މިޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވީތީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކާވްސް ފިޓްނަސް އެންޑް ބިއުޓީއަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަކީ މިރަށަށް ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވީތީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ކާވްސް ފިޓްނަސް އެންޑް ބިއުޓީއަށް ޝުކުރު ޢަދާ ކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ޢަދާކުރެއްވިއެވެ.

މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.