ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށު ސުކޫލަށް އަލަށް ދޫކުރެވިފައި ސުކޫލް ގޯތިތެރޭގައި (ސުކޫލް ކުލާސްރޫމް ތަކުގެ އިރުމަށްޗާއި ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ހުރި) ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 25 އޮކުޓޫބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 އޮކުޓޫބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:22 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.