ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އެއަރޕޯޓްއަޅާ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރާ މަަގަށް އަރައިގެން ނެގިފައިވާ ގަސްތައް ނީލަން ކިޔުން

އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރުމަށް ކޮށި މަގަށް އަރައިގެން ނެގިފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަސްތައް ނީލަންކިޔުން 20 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިޔަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


އެއަރޕޯޓްއަޅާ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރާ މަަގަށް އަރައިގެން ނެގިފައިވާ ގަސްތައް ނީލަން ކިޔުން އެއަރޕޯޓްއަޅާ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރާ މަަގަށް އަރައިގެން ނެގިފައިވާ ގަސްތައް ނީލަން ކިޔުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:33 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.