ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޯތި ގެދޮރުގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ގޯތި ގެދޮރުގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭއިރު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފޯމް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހުނީ ގޯތީގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ޕައުންޑޭޝަން އެޅުފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގޯއްޗާއި، ގޯއްޗާއި ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާތީ، މަގާއި، ގޯޅި ތެދުކުރުމަށް ރޯލުދެމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާތީއެވެ.

ވީމާ، ގޯތިގެދޮރުގެ ވަށާފާރު ރޭނުންފަދަ ކަންކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ގޯތި ގެދޮރުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހުށަހަޅާ ފޯރމް މިއިޢުލާނާއިއެކު މިވަނީއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.


ގޯތި ގެދޮރުގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ގޯތި ގެދޮރުގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:25 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.