ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލުކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން - 2

މިރަށު ސުކޫލަށް އަލަށް ދޫކުރެވިފައި ސުކޫލް ގޯތިތެރޭގައި (ސުކޫލް ކުލާސްރޫމް ތަކުގެ އިރުމަށްޗާއި ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ހުރި) ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 28 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 08 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ  އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.  
14 ޝައްވާލް 1439
28 ޖޫން 2018


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/35
މިލުކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން - 2 މިލުކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން - 2 Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:33 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.