ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލުކުވެރިކަން ސާބިތު ކުރުން 1

މިރަށު މަހުމާގޭ ގޯތީގެ ދެކުނުން ވީސަންގޭ އިބުރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު ގޯއްޗާއި، މަހުމާގޭ މަރިޔަމް ޢަލިމަނިކު ގޯތީގެ އުތުފަރާތު މަގުގައިހުރި ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 28 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 08 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ  އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.  
14 ޝައްވާލް 1439
28 ޖޫން 2018


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/34
މިލުކުވެރިކަން ސާބިތު ކުރުން 1 މިލުކުވެރިކަން ސާބިތު ކުރުން 1 Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:26 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.