ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދަނޑުބިން ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން

މިއަހަރު ދަނޑު ހެއްދުމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ދަނޑު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމު ކުރީމެވެ. 

ވީމާ، ދަނޑުގެ ގުރުއަތު ނެގުމަށްޓަކައި ދަނޑު ލިބުނު ފަރާތްތަކުން 03 މާރޗް 2018 ގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ. 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މިލިސްޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 04 މާރޗް 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1439
01 މާރޗް 2018


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/8

ދަނޑުލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް
އެޑްރެސް ނަން
ޗާންދަނީވިލާ އަޙްމަދު ރަޝީދު
ރިދަމް އައިމިނަތު އާދަމް މަނިކު 
ޝީރީނުވިލާ ސީރީނާ އިސްމާޢީލް
ޗާންދަނީގެ  އައިޝަތު މުފީދާ
މީނާޒް ޙަސަން އާދަމްމަނިކު
ފޭރުމާގެ އިބުރާހިމް ޢަލީމަނިކު
ހުވަނދުމާގެ ޙަސަން ޒާހިރު
ޗާންދަނީވިލާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު
މޫންލައިޓް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު
އުނިމާގެ މުޙައްމަދު ޙަސަން މަނިކު
ދޯދި ޙައްވާ އިސްމާޢީލް
މާހާ އަޙްމަދު ޢަލީ
އައްސޭރި ނަސީމް ޙަސަން މަނިކު    
މަންޒިލް އަލީ ޢުމަރުމަނިކު
ސަފާމަންޒިލް އިބުރާހިމް ޚަލީލް
ޗަބޭލީގެ އަޙުމަދު ޢުމަރު މަނިކު
ނޫވިލް ނިޒާރު އަޙްމަދުފުޅު
ވިލް އަޙްމަދު ޢަލިމަނިކު
ފިނިވާގެ މަރިޔަމް ޢަލިމަނިކު
ހަދުވަރީގެ އިބްރާހީމް އަޙުމަދު މަނިކު
އަލުންތިލަ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙުސައިން
އުފާވެރިމަންޒިލް އަމިނަތު އިބުރާހީމް މަނިކު 
އަމާޒް އަލީ އިބުރާހިމް
އުޑުވިލާގެ އައިމިނަތު އަޙްމަދުފުޅު
އުދަރެސް އަޙްމަދު ރަޝީދު
ބީޗްވިލާ ޢަބުދުއް ރަޝީދު ހާރޫނު
ރޯޝަނީގެ ޢުމަރު އާދަމް  
ހުސްނުހީނާގެ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
އިރަމާގެ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު
ފެހިވިނަ ޢަބުދުއް ލަތީފް މުޙައްމަދު 
ޗަބޭލީގެ ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު
މެހްރާ އާދަމް ޢަލީމަނިކު
މަހްމާގެ މޫސާ އާދަމް
އަސުރުމާގެ ޙަސަންމަނިކު
ނަމިރާ އިސްމާޢީލް ޝަރީފް   
ނޫއަލި އިބުރާހިމް ސިޔާމް
ސަތަރުގެ މަރިޔަމް ވަޙީދާ 
ލުބޯގަސްދޮށުގެ ޒިޔާދާ ޔޫސުފް
ރަނާ އިސްމާޢީލް ޢަލީ  
ވައިލެޓްމާގެ ޝަހްޒީނާ ޢަލީ
އުނިމާގެ ޙަސަން ޢަލީމަނިކު
ސީނާ ސަންފާ ޢުމަރުމަނިކު
ޗަބޭލީގެ/ވީސަންގެ ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު
ފަޒާ ފާޠިމަތު ސިޔާމާ
ފޭރުގަސްދޮށުގެ ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ޢުމަރު
ބޯގަންވިލާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
އަމަން ސަކީނާ ޢަލިމަނިކު
ސަތަރުގެ އަޙްމަދު ވަޙީދު
ރޯޒަރީގެ ޢަބުދުއް ރަޙުމާނު ޙުސައިން  
ޕެރިސް މޫސާ މުޙައްމަދު
ސޯސަންގެ ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު މަނިކު
ތާޖްމަހަލް ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު މަނިކު
ހުވަނދުމާގެ ޙައްވާ އާދަމް 
ފަތިސް މޫސާ ޙުސައިން
ދޭލިޔާގެ ޢަލީ އަޙުމަދު
އަމަން ޢަބްދުލް ވައްހާބް
އުއްމީދު ޢަލީ އާދަމް މަނިކު
ވައިޓްރޯސް ނަދީމާ ޢަލީ
ސާމީހިޔާ ފާޠިމަތު ހަމީދާ
އަސަރީގެ އައިޝަތު މުޙައްމަދު
ދަނޑުބިން ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން ދަނޑުބިން ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:21 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.