ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ހޮވިފައިވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރުން

24 ފެބުރުއަރީ 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދާއި އެއްވަރުވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/07 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) ގެ 35 ވަނަ މާއްދާއާއި، 57 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އާދައުރަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުވެފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 
1. އާސިމާ އިބުރާހީމް މަނިކު  ހަނދުވަރީގެ ރ. ފައިނު
2. އާއިޝަތު ޢަބުދުއް ރަޝީދު  ބީޗްވިލާ ރ. ފައިނު
3. ސާރާ އިބުރާހީމް  ހުސްނުހީނާގެ ރ. ފައިނު
4. ފާޠިމަތު ސިޔާމާ  ފަޒާ ރ. ފައިނު
5. ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު  ޗަނބޭލީގެ ރ. ފައިނު

04 ޖުމާދުލްއާޚިރު 1439
‏21‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2018

ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/7
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ހޮވިފައިވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ހޮވިފައިވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:06 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.