ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބް

ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/07 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) ގެ 35 ވަނަ މާއްދާއާއި 57 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2018 ފެބުރުއަރީ 24 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރު ފަހުގެ 14:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/3
ތާރީޚް: 30 ޖަނަވަރީ 2018
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:16 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.