ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ބަދަލުވުން

މި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައި އީމެއިލް އެޑްރެސް މިހާރުވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މިއިދާރާގެ އާ އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ info@fainu.gov.mv އެވެ. އަދި މިއިދާރާއިން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އީމެއިލް fainuoffice@gmail.com އަށް ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 23 ފެބްރުއަރީ 2018 އެވެ. 

ވީމާ އެކިފަރާތްތަކުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކިއެކި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ފޮނުއްވާއިރު މި ކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ބަދަލުވެފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން މުޢާމަލާތް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/2
ތާރީޚް: 23 ޖަނަވަރީ 2018
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ބަދަލުވުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ބަދަލުވުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:50 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.