ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިއަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގައި ޖީސީއީއޯލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންނާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފި


މިއަހަރު ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ފައިނު ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންނާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލު
 ކުރައްވައިފިއެވެ. 

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކާއި ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙަސަން ޒާޙިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ވަސީމާއި ސީނިއަރ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރާއި ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވިއެވެ. އިމްތިޙާނަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނަސޭހަތް ދެއްވިއެވެ. 

މިއަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގައި ޖީސީއީއޯލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންނާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފި މިއަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގައި ޖީސީއީއޯލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންނާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:43 AM Rating: 5
Powered by Blogger.