ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިމާމުވެ ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙުނަމާދު ކުރާނެ ހާފިޒުން ހޯދުމާބެހޭ

1438 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު މިރަށު ހުކުރު މިސްކިތުގައި ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙުނަމާދު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރު 6580072 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 22 މާރޗް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހާފިޒު ގެނެސްދެވޭނެ އަގުގެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކެރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:30 އިން 13:30 އަށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކުން އީމެއިލް ކުރައްވާނީ fainuoffice@gmail.com  އަށެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަގާއި، ތަޖުރިބާއަށެވެ.
ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
17 ޖުމާދުލްއާޙިރު 1438
16 މާރިޗު 2017 

IUL-311/311/2017/12
އިމާމުވެ ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙުނަމާދު ކުރާނެ ހާފިޒުން ހޯދުމާބެހޭ އިމާމުވެ ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙުނަމާދު ކުރާނެ ހާފިޒުން ހޯދުމާބެހޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:51 AM Rating: 5
Powered by Blogger.