ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހި ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް މިއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ފެންވަރުގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުގައިހުރި ދަޢުލަތުގެ މުޢައްސަސާތަކާއިއެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގުމަށް އަންގަވާފައިވާ  ކަންތައްތަކާއި އަދި އޭގެ އިތުރަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގިދާނެ ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިސްކިތް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. 
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:33 AM Rating: 5
Powered by Blogger.