ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިޢުލާން- ކުނިކޮށި އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ -2016.75

މިރަށުގައި އަލަށްއެޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރާ ސަރަޙައްދުކަމުގައިވާ މިހާރުހުރި ކުނިކޮށީގައި ހަދާފައިވާ ވަޅުންފެށިގެން ހުނޅަގަށް 31 ފޫޓް ހަމަވާއިމުންފެށިގެން ހުނޅަގަށް 78 ފޫޓް ދިގު 68 ފޫޓް ފުޅާ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 30 އޮކުޓޯބަރ 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

29 މުޙައްރަމް 1438
30 އޮކުޓޯބަރ 2016


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2016/75
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1138
ސުންގަޑި: 6 ނޮވެމްބަރ 2016
އިޢުލާން- ކުނިކޮށި އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ -2016.75 އިޢުލާން- ކުނިކޮށި އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ -2016.75 Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:38 PM Rating: 5
Powered by Blogger.