ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 130ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 06 މާރޗް 2024 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 125، 126، 127، 129 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      މިއިދާރާއާއި މަނިކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު ވެފައިވާ ނަންބަރު (AGR)311/PRIV/2023/9 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނަށް އެ އެގްރީމެންޓްގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އަގަށް ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމާމެދު ބަހުސްކުރުން

4.      އުސޫލު ނަންބަރު 2021/3 "ރ. ފައިނު ފަޅުތެރެއިން ދޮންވެލި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" އަށް އިސްލާހު ގެނައުމާމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

5.      ފައިނު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުގެ މައްސަލައިގައި އެ މަރުކަޒުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު FHC-E14/311/2024/06 ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

6.      ބަނދަރުމަތިން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތެޔޮބިން އިއުލާނު ކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުން ދޫކުރާނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނާމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

7.      15 އަހަރަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ދަނޑުބިމުގެ އެއްބަސްވުމާއިގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދެން ކުރިއަށްދާނެގޮތަކާމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 130ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 130ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:10 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.