ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ މަގުތަކަށް ކިޔާ ނަންތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު އާންމުކުރުން

ރަށުގެ ގިނަ މަގުތަކަކާއި ގޯޅިތަކަށް މިހާތަނަށް ވެސް ރަސްމީކޮށް ނަން ކިޔާފައި ނުވާތީ، މި ކައުންސިލުން ވާނީ، ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ބޭފުޅުންނާއި މުއައްސަސާތައް އަދި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތައް ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލި ކޮމެޓީއަކުން މަގާއި ގޯޅިއަށް ނަން ކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ނަންތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލުމަށްފަހު ލިބުނު ހިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެހެންކަމުން، މިއަދުން ފެށިގެން ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ތިރީގައި އެވާގޮތަށް ނަން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔުން އެދެމެވެ.


ރަށުގެ މަގުތަކަށް ކިޔާ ނަންތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު އާންމުކުރުން ރަށުގެ މަގުތަކަށް ކިޔާ ނަންތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު އާންމުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:55 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.