ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މޫސުމީ ދަނޑުބިމަށް އެދުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މުސޫމީ ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ހުޅުވާލި އިޢުލާން ގުޅިގެން ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް 8 ދަނޑުބިމެއް އޮތުމާއި ގުޅިގެން އެ ދަނޑުބިންތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޝަތެއް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ބަލައިގެނެވެ. އަދި ދަނޑު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަޙްމަދުފުޅު ކޮށިމަގުން 60 ދަނޑެވެ.

ވީމާ، ދަނޑުހެއްދުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދަނޑުބިމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ޑިސެމްބަރ2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިފޯމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އޮންލައިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް https://www.fainucouncil.gov.mv/p/dhandubimahedheyform.html ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ފުރުއްވާ ފަރާތްތަކުން އިދާރާއަށް ފޯމް ލިބުންކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް 9100652 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


މޫސުމީ ދަނޑުބިމަށް އެދުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން މޫސުމީ ދަނޑުބިމަށް އެދުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 2:59 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.