ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ކިޔުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތަކަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

މިރަށުގެ މަގުތަކާއިގޯޅިތަކަށް ނަންކިޔުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީއިން ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ކިޔުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތަކަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިނަންތަކަށް އެއްވެސް ހިޔާލެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ، 14 ޖޫން 2023 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

https://forms.gle/iKCa5MxArN4NHXHs9
ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ކިޔުމަށް ކޮމެޓީއިން ނިންމާފައިވާ ނަންތައް އެނގޭނެ ލިސްޓާއި ޗާޓް، މިއިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ކިޔުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތަކަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ކިޔުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތަކަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 3:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.