ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ


1.     ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާގޮތާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

2. ރުއްގަހުގެ މައްސަލައަށް ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2023/45 އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

3.   ކައުންސިލުން އެކި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް އިސްރަށްވެހިންގެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

4.   ކައުންސިލުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމަށް މާލެ ދަތުރެއް ދިޔުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:15 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.