ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިގުޅޭ

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީއާއިއެކު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް އަނބުރާ ފެށުމަށް ނުވަތަ އެމަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ބިއުޓީ އަދި މޭކަޕްކުރުން، ކުޅިވަރު އަދި ފިޓްނަސް، އަތްތެރިމަސައްކަތް، ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް އާއި މިއުޒިކް، ފެހުން އަދި ޓެކްސްޓައިލްގެ މަސައްކަތް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ ހިމެނެއެވެ.

ވީމާ ، މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން 31 މެއި 2023 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ޖޮބް ސެންޓަރ ޕޯޓަލް (https://jobcentre.mv) މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އުސޫލު މިއިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.


ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިގުޅޭ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:56 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.