ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 26 އޭޕްރީލް 2023 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 89 އަދި 90 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3.      ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ އެންޑްވާރސް (ފޭސް) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޭސް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 2023 ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

4.      ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބިންތައް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

5.      ކައުންސިލް މެންބަރު އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު ނޯޕޭލީވްއަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާއިގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

6.      ފައިނު ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އުތުރުން އޮތް ބިންކޮޅު ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާއިގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:36 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.