ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2022/77 އިޢުލާނާއިގުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޑިސެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީ، 2023 ޑިސެމްބަރ 31 އަށް ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2022/77 އިޢުލާނާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.


ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2022/77 އިޢުލާނާއިގުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2022/77 އިޢުލާނާއިގުޅޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:54 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.