ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 81 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް. 26 ޖަނަވަރީ 2023 (ބުރާސްފަތި)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް އިދާރީ ބައްދަލުވުންތައް އޮންނާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

3.      ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

4.      ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި ޤާނުނީ ކަންކަމުގައި ލަފާ ހޯދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

5.      ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީއަށް ބަދަލު ގެނައުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

6.      ރ.ފައިނުން ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް އިޞްލާހު ގެނައުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 81 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 81 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:33 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.