ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޑިސެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، 2023 ޑިސެމްބަރ 31 އަށް ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މި އިދާރާގައެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 04 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ.


ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 8:03 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.